انتخاب استاد بهره وری 

مدیر عامل شرکت حامیان صنعت بهره ور ایرانیان به عنوان اولین استاد بهره وری ایرانی از سوی سازمان بهره وری آسیایی انتخاب شد.