گواهینامه مربوط به معرفی دکتر فاتحی فر بعنوان اولین استاد بهره وری ایرانی در آسیا

This post is also available in: English