این پروژه با ادامه بررسی، بازدید، جمع‌آوری داده و تحلیل و مطالعه واحدها تا اواخر مهر ماه 1399 ادامه یافت.