سازمان ها

اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان ملی استاندارد

سازمان ملی بهره ور ایران

جهاد دانشگاهی کشور

سازمان ها

دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه تبریز

دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشکده نفت

دانشگاه صنعتی سهند

مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست

دانشگاه صنعتی سهند

شرکت ها

شرکت دانش پژوهان صنعت نانو

دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند

شرکت آک گریشیم ترکیه (AkGirisim)

شرکت تیان سنگاپور (Teian)

شرکت پروپارم ژاپن (Propharm)