سازمان ها

سازمان ملی بهره‌وری ایران
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
جهاد کشاورزی
جهاد کشاورزی
آرم-سازمان-امور-مالياتي-كشور

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه تبریز

دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشکده نفت

دانشگاه صنعتی سهند

مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست

دانشگاه صنعتی سهند

شرکت ها و کارخانجات

شرکت ایمن گستران فاخر آرسین - تولید نرم‌افزاهای اختصاصی
شرکت دانش پژوهان صنعت نانو

شرکت دانش پژوهان صنعت نانو

دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی سهند

شرکت آک گریشیم ترکیه (AkGirisim)

شرکت تیان سنگاپور (Teian)

شرکت پروپارم ژاپن (Propharm)