حضور در محل کارخانه شرکت محترم کارتن انصار و برگزاری جلسه توسط کارشناسان شرکت و ارایه طرح توجیحی و بیان مزایای طرح در جهت کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری آن واحد صنفی