شروع پروژه با بررسی و بازدید از مرغداری تخم‌گذار مرغ ایران و شرکت تولید دان آماده تک دانه مطهر آذربایجان شروع گردید.