در طول انجام پروژه، جلسات گوناگونی با اعضای تیم پروژه جهت تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از واحدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این داده‌ها در نرم‌افزار تخصصی هزینه‌یابی جریان مواد که توسط شرکت تولید شده، وارد گردید و همچنین نتایج مربوط به آن نیز استخراج شده است.