جلسه تکمیلی و نهایی آموزش کارشناسان معرفی شده و همچنین آموزش نرم‌افزار تخصصی هزینه‌یابی جریان مواد در بهمن ماه 1399 در محل سازمان جهاد کشاورزی و همچنین در محل شرکت حامیان صنعت بهره‌وری ایرانیان انجام گرفت.